Câu chuyện bó đũa [Truyện ngụ ngôn Việt Nam]

Câu chuyện bó đũa
[alert style=”danger”]

Câu chuyện bó đũa

Câu chuyện bó đũa là truyện ngụ ngôn Việt Nam ý nghĩa, cho thấy sức mạnh to lớn của sự đoàn kết và khuyên nhủ anh em trong gia đình phải biết đồng sức đồng lòng, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

– Ca dao Việt Nam –

[/alert]

Một ông lão làm ruộng có bốn người con trai. Một hôm ông gọi cả bốn người lại trước một cái bàn, trên để một bó đũa và một túi bạc. Ông bảo rằng:

– Hễ ai trong các con bẻ được bó đũa này thì ta cho túi bạc.

Bốn người con mỗi người thử một lượt, không ai bẻ được.

Ông già bèn cởi bó đũa ra, bẻ từng chiếc một, thì bẻ gãy như chơi. Các con nói rằng:

– Nếu bẻ từng cái một, chẳng khó gì cả.

Người cha từ tốn bảo:

– Này các con, bây gừi các con đã hiểu rằng: Muốn có sức mạnh phải đoàn kết. Khi ta chết rồi, các con phải nhớ đến chuyện bó đũa này. Các con phải thương yêu nhau, đùm bọc lấy nhau, thì mới đủ sức đối với người ngoài.

Câu chuyện bó đũa [Truyện ngụ ngôn Việt Nam]
– TruyenDanGian.Com –

[alert style=”danger”]

[/alert]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.