Ngọn đuốc sống Lê Văn Tám

Ngọn đuốc sống Lê Văn Tám

Ngọn đuốc sống Lê Văn Tám là câu chuyện hư cấu, viết về một thiếu niên anh hùng, nhằm khơi dậy lòng yêu nước và cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân ta.