Truyện cổ tích Việt Nam và thế giới chọn lọc

Truyện cổ tích
Truyện cổ tích

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam và thế giới cho bé

Truyện cổ tích là một loại truyện dân gian mang yếu tố hoang đường, phản ánh nhiều mặt về cuộc sống vật chất và tinh thần, về tâm tư và ước vọng của nhân dân ta thời xưa.

Truyện cổ tích Việt Nam cũng như trên thế giới ra đời khi xã hội đã có giai cấp, chủ yếu là trong chế độ phong kiến. Cho nên nội dung chính của truyện cổ tích phản ánh cuộc đấu tranh xã hội về mọi phương diện, kể cả cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, để bảo vệ quyền sống của con người hoặc của cả một dân tộc.