Truyện cổ tích

Truyện cổ tích
Truyện cổ tích

Truyện cổ tích là một loại truyện dân gian mang yếu tố hoang đường, phản ánh nhiều mặt về cuộc sống vật chất và tinh thần, về tâm tư và ước vọng của nhân dân ta thời xưa.

Truyện cổ tích chủ yếu ra đời khi xã hội đã có giai cấp, chủ yếu là chế độ phong kiến. Cho nên nội dung chính của truyện cổ tích phản ánh cuộc đấu tranh xã hội về mọi phương diện, kể cả cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, để bảo vệ quyền sống của con người hoặc của cả một dân tộc.